《公输》同步练习5(人教新课标九年级下)

公输
 
巩固强化
1.加黑字注音完全正确的一项是  (  )
A.公输盘(pán)  敝舆(yú)   鲋鱼(fù)
B.至于郢(chén)  墨翟(dí)   短褐(hè)
C. 禽滑厘(gǔ)   犀兕(xīsì)  木牒(dié)
D.胡不见我(jiàn) 梓楩(biàn)  善哉(zāi)
2.下列加黑词解释有误的一项是    (  )
A.子墨子闻之(子,夫子,即先生)
愿借子杀之(子,您)
B.公输盘不说(说,说话)
请说之(说,解释,陈说)
C.胡不见我于王(见,引见)
于是见公输盘(见,召见)
D.不可谓知类(类,类推事理)
为与此同类(类,种类)
3.下列加黑词语的意思和用法完全相同的一项是  (  )
A.行十日十夜而至于郢。
知而不争。
B.胡不已乎?
吾既已言之王矣。
C. 愿借子杀之。
公输盘之意。
D.子墨于解带为械。
以牒为城。
4.下列句子加黑词用法不同的一项  (  )
A.行十日十夜而至于郢,见公输盘。
B.子墨子九距之。
C.子墨子之守圉有余。
D.公输盘诎。
5.指出下列句中“请”字用法不同的一项  (  )
A.子墨子曰:“请献十金。”
B.臣是以无请也。
C. 楚王曰:“善哉。吾请无攻宋矣。”
D.子墨子起,再拜,曰:“请说之。……”
6.下列句子加黑词解释有误的一项是  (  )
A.此犹文轩之与敝舆也。(破)
B.然,胡不已乎?(虽然)
C. 在宋城上而待楚寇矣。(入侵)
D.吾知所以距子矣。(用什么)
7.下列句子翻译有误的一项是  (  )
A.胡不见我于王?
译文:为什么不向楚王引见我呢?
B.胡不已乎?
译文:为什么不停下来呢?
C.必为有窃疾矣。
译文:一定有爱偷窃的病症。
D.夫子何命焉为?
译文:大丈夫的儿子为什么命令我呢?
8.对下面几句话的理解,不正确的是  (  )
A.公输盘曰:“夫子何命焉为?”
——公输盘接待墨子,说的话很客气,但实际是询问他来访的目的。
B.公输盘曰:“不可,吾既已言之王矣。”
——公输盘断然拒绝了墨子的规劝,并把攻打宋国的责任推给了楚王。
C. 王曰:“善哉。虽然,公输盘为我为云梯,必取宋。”
——楚王肯定了墨子的意见,但又表明是因为公输盘造了云梯,攻打宋国实在是迫不得已。
D.“然臣之弟子禽滑厘等三百人,已持臣守圉之器,在宋城上而待楚寇矣。”
——墨于义正词严地警告楚王和公输盘,宋人严阵以待,将消灭来犯之敌。
9.辨析下列句中的加点词,将其词义写在句后的括号内。
A.
B. 
C. 
D. 
10.用原文填空。
(1)墨子见到楚王,也没有直截了当地提及“_________”之事。他先对楚王说“______________”,自己有“_______________”,却去偷邻居的“__________”;自已有“___________”,却去偷邻居的“_____________”;自己有“____________”,却去偷邻居的“____________”。他故意问楚王“______________”,楚王不知其用意,脱口回答:“______________。”这正中了墨子的圈套,墨子紧接过楚王的话头,将楚、宋两国的土地物产进行了鲜明的比较,并且同前面所说的那个患“________________”的人的行为进行类比,这就使楚王也和公输盘一样陷入了自相矛盾的境地,从而理屈辞穷,不得不承认错误。
(2)墨子和公输盘都是技艺高超的工匠,他们的斗技是很精彩的。
“______________”说明这场模拟攻守战的激烈。但结果是墨子胜利了。“_____________”字,说明公输盘已是黔驴技穷;“_____________”则说明墨子占有绝对的优势。但公输盘并不死心,反而想加害墨子。两个“______________”说明此时两人心照不宜,剑拔弩张,气氛十分紧张。
最后墨子揭穿了公输盘的阴谋,并宣布“______________________”,这就使楚国侵略宋国的企图完全破产了。
11.翻译下列句子。
(1)公输盘为楚造云梯之械,成,将以攻宋。
译文:___________________________________________________________
(2)臣以王吏之攻宋也,为此与同类。
译文:___________________________________________________________
(3)荆国有余于地而不足于民,杀所不足而争所有余,不可谓智。
译文:___________________________________________________________
 
迁移拓展
阅读文段,完成12—17题。
子墨子曰:“荆之地,方五千里,宋之地方五百里,此犹文轩之与敝舆也。荆有云梦,犀兕麋鹿满之,江汉之鱼鳖鼋氅为天下富,宋,所谓无雉兔鲋鱼者也,此犹粱肉之与糠糟也。荆有长松文梓楩楠豫章,宋无长木,此犹锦绣之与短褐也。臣以王吏之攻宋也,为与此同类。”
王曰:“善哉。虽然,公输盘为我为云梯,必取宋。”
于是见公输盘。子墨子解带为城,以牒为械。公输盘九设攻城之机变,子墨子九距之。公输盘之攻械尽,子墨子之守圉有余。
公输盘诎,而曰:“吾知所以距子矣,吾不言。”
子墨子亦曰:“吾知子之所以距我,吾不言;”
楚王问其故。
子墨子曰:“公输子之意,不过欲杀臣。杀臣,宋莫能守,乃可攻也。然臣之弟子禽滑厘等三百人,已持臣守圉之器,在宋城上而待楚寇矣。虽杀臣,不能绝也。”
楚王曰:“善哉。吾请无攻宋矣。”
12.下列句子中与“楚王问其故”的“故”意思相同的是  (  )
A.桓侯故使人问之。
B.见两小儿辩斗,问其故。
C. 温故而知新。
D.而两狼之并驱如故。
13.下列句中加黑词与“公输盘不说”的“说”的用法相同的一句是  (  )
A.子墨于起,再拜,曰:“请说之”。
B.扁鹊望桓侯而还走。
C. 义不杀少而杀众,不可谓知类。
D.于是见公输盘。
14.下列词语中加黑词语的解释,不正确的一项是  (  )
A.舍其文轩。(轩,窗户)
B.胡不见我于王?(见,引见)
C. 宋无罪而攻之,不可谓仁。(仁,友爱)
D.胡不已乎?(胡,为什么)
15.下列句中“之”用法与“荆之地,方五千里”的“之”相同的是  (  )
A.吾欲之南海,何如?
B.邻有糠糟而欲窃之。
C. 子墨子九距之。
D.公输盘之攻械尽。
16.下列各句括号中是补出的省略成分,不正确的一项是  (  )
A.邻有短褐而(其人)欲窃之。
B.王曰:“(此人)必为有窃疾矣。”
C. 公输盘为我为云梯,(公输盘)必取宋。
D.虽杀臣,不能绝(宋城守御者)也。
17.对下面句子的体味,语气的表达不正确的一项是  (  )
A.公输盘曰:“吾义固不杀人。”(傲慢横蛮不讲理)
B.公输盘曰:“不可,吾既已言之王矣。”(公输盘有推卸责任,转移矛盾的心理)
C. 王曰:“善哉。虽然,公输盘为我为云梯,必取宋。”(楚王的骄横、自负)
D.公输盘诎,而曰:“吾知所以距子矣,吾不言。”(公输盘恼羞成怒,暗藏杀机)
 
应用创新
阅读下文,完成18—21题。
五十步笑百步
梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣,河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者;邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”
孟子对曰:“王好战,请以战喻;填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”
曰:“不可,直不百步耳,是亦走也。”
曰:“王知如此,则无望民之多于邻国也。”
18.下列句子中,加黑的词语解释正确的一项是  (  )
A.河内凶(黄河以南)
B.河东凶亦然(饥荒)
C. 王好战(善于)
D.填然鼓之(战鼓)
19.下列句子中,加黑的词语解释错误的一项是  (  )
A.则移其民于河东(那里的,指河内的)
B.河东凶亦然(这样,指移其民于河东,移其粟于河内)
C. 或百步而后止(有的)
D.王知如此(这个道理,指“五十步而后止”与“百步而后止”性质相同)
20.翻译下面句子。
直不百步耳,是亦走也。
译文:___________________________________________
21.孟子说:“王知如此,则无望民之多于邻国也。”这句话的深刻含义是什么?用自己的话简要回答。
_____________________________________________________________________
 
 
 
 
参考答案
1.C   2.B   3.D  4.A
5. B   6. B   7.D   8. C
9. A. 先生 您 孩子  B. 引见 召见 进见 C. 侮臣者 宾语前置的标志 的 D.到 向 对于
10.(1)攻宋 今有人于此 文轩 敝舆 锦绣 短褐 粱肉 糠糟 此为何若人 必为有窃疾矣 窃疾
(2)九设九距尽 诎 有余 吾不言 臣之弟子禽滑厘等三百人,已持臣守圉之器,在宋城上而待楚寇矣。虽杀臣,不能绝也。
11.(1)公输盘替楚王制造攻城时用来登城的器械,造成后,要凭借这些器械来攻打宋国。
(2)我认为楚大臣要攻打宋国,是与上面所说的同一个道理。
(3)楚国所多余的是土地,所不足的是人民。葬送本来不足的人民而去争夺已经多余的土地,不能叫做聪明。
12.B   13.B   14.A   15.D
16.C   17.A   18.B   19. B
20.只不过他们逃跑不到百步罢了,但这也是逃跑呀。
21.告诫梁惠王放弃称霸的野心,施行仁政,真正关心人民的疾苦。
学ο优╓中⌒考╗,网www.xyzkw.com
学优中考网                                 www.xyzkw.com
学优中考网                                 www.xyzkw.com

公输 巩固强化1.加黑字注音完全正确的一项是 ( )..公输 巩固强化1.加黑字注音完全正确的一项是 ( )A.公输盘(pán) 敝舆(yú) 鲋鱼(fù)B.至于郢(chén) 墨翟(dí) 短褐(hè)C. 禽滑厘(gǔ) 犀兕(xīsì) 木牒(dié)D.胡不见我(jiàn) 梓楩(biàn) 善哉(zāi)2.下列加黑词解释有误的一项是 ( ...

文档格式:
.doc
文档分类:
语文 -- 全国 -- 九年级
文档标签:
公输 语文 人教版 九年级下
展开

相关文档

官方公共微信

返回顶部